fbpx

Verboden artikelen Handlefy

Het Beleid Verboden Artikelen (“Beleid”) bevat artikelen waarvoor het de klant STRIKT VERBODEN is om opslagdiensten te boeken (“Verboden Artikelen”). Wij kunnen deze lijst ten alle tijden aanvullen, gezien het feit dat deze lijst niet uitputtend is. Bij het openen van de online gedeelte van onze diensten gaat u akkoord met dit beleid. Wanneer u dit beleid schendt kunnen wij uw gebruik van onze diensten schorsen en beëindigen, of de opslagdiensten, zoals genoemd in onze Algemene Voorwaarden, annuleren. Daarnaast is ons het recht, maar niet de verplichting, voorbehouden om bij vermoedens van schending van dit beleid de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te geven tot de opslag unit voor verificatie doeleinden. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, u hiervan in kennis te stellen.

Verboden Artikelen zijn:

Contanten, waardepapieren, effecten, aandelen; elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft; Vogels, vissen of enige ander levend organisme; Afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige / gevaarlijke afvalstoffen); voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken; vuurwapens, springstoffen of munitie; illegale substanties zoals drugs, (illegale) voorwerpen die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, etc.; Chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten; asbest en/of blauwleer; (kunst)mest; gasflessen en/of accu’s; vuurwerk; alle gemotoriseerde voertuigen; brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel; alle mogelijke andere (zeer) giftige, (zeer licht) ontvlambare, gevaarlijke, ontplofbare, oxiderende, schadelijke, bijtende, irriterende, sensibiliserende, kankerverwekkende, mutagene, milieugevaarlijke stoffen en preparaten, inclusief bestrijdingsmiddelen.

>